ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

06/05/2022
Chương Trình Đào Tạo

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Trong bốn chức năng quản trị bao gồm Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo và Kiểm soát, thì Hoạch định là chức năng đầu tiên và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định rõ các kết quả mong muốn và giúp xây dựng kế hoạch thực thi nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đây cũng là cơ sở cho việc kiểm soát hoạt động của tổ chức.

Trong chức năng Hoạch định này, kỹ năng lập kế hoạch hành động và báo cáo tiến độ triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức, của bộ phận là kỹ năng rất cần thiết đối với nhà quản lý. Một kế hoạch công việc cần được đầu tư xây dựng, sắp xếp trình tự chi tiết và dự trù các rủi ro, nhờ đó, đội ngũ có thể chuẩn bị nguồn lực phù hợp và kiểm soát tiến độ hiệu quả.

Với mong muốn cung cấp cho Ban lãnh đạo, các cấp quản lý và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp một hệ thống kiến thức khoa học, kèm với các công cụ quan trọng & các kỹ năng cần thiết trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên, PACE đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo "Kỹ năng Lập kế hoạch & Làm Báo cáo".

 MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình phù hợp với Đội ngũ các cấp quản lý/ Đội ngũ quản lý chức năng:

 • Các Giám đốc chức năng trong doanh nghiệp như: GĐ Tài chính, GĐ Nhân sự, GĐ Kinh doanh, GĐ Tiếp thị, GĐ Hành chính, GĐ Bán hàng, GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật, GĐ Dự án, Kế Toán trưởng, GĐ IT, GĐ Công nghệ,… 
 • Các Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của doanh nghiệp; 
 • Những người quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch hành động và báo cáo tiến độ triển khai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình đào tạo này, học viên có thể:

 • Phân biệt được mục tiêu và các kết quả mong muốn khác trong hoạt động của tổ chức;
 • Áp dụng được tiến trình lập kế hoạch để hiện thực hóa mục tiêu;
 • Sử dụng được các công cụ để lập kế hoạch; 
 • Xác định được cách kiểm soát khi thực thi kế hoạch;
 • Nhận biết được vai trò của báo cáo và hoàn thiện hệ thống báo cáo của Phòng/ Ban.

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Lập kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu

 • Phân biệt mục tiêu và chỉ tiêu;
 • Tiến trình lập kế hoạch: 
  • Xác định mục tiêu;
  • Xác định những hạng mục công việc cần thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu;
  • Xác định trình tự và vẽ sơ đồ trình tự thực hiện các hạng mục công việc;
  • Phân công công việc;
  • Ước lượng thời gian hoàn thành các hạng mục công việc;
  • Sử dụng sơ đồ PERT và đường Critical Path;
  • Sử dụng biểu đồ GANTT;
  • Xác định thời điểm thực hiện các hạng mục công việc;
  • Lập bảng kế hoạch hành động.

Phần II: Kiểm soát thực thi và báo cáo

 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát;
 • Xác định các cột mốc thời gian (milestone);
 • Lập bảng kiểm soát; 
 • Quản lý rủi ro khi thực thi kế hoạch; 
 • Hệ thống báo cáo.
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN